När starka trender och nya tekniklösningar sammanförs slår det gnistor. Det är sådana kombinationer som förändrar världen i grunden. HP presenterar insikter om både trender och ny teknik, och om hur kombinationen av dem påverkar oss.

Förändringstakten i världen ökar. Många företag vill vara de som förändrar världen, i stället för att bli utslagna av de företag leder förändringen. HP har identifierat en samling viktiga trender, kallade megatrender, som är viktiga att känna till. De visar vart världen är på väg och pekar ut riktningen för dem som vill förbättra den. 

Fem års arbete finns samlat för att identifiera trender till en nulägeskoll som presenteras i rapporten HP Megatrends 2020 Refresh. Rapporten innehåller uppdaterade data om de fyra största trenderna: snabb urbanisering, förändrade demografiska förhållanden, hyperglobalisering och accelererad innovation. Den innehåller även nya observationer och analyser om hur de rådande trenderna påverkar allt från planeten i sig, till våra företag och vårt dagliga liv.

Tekniken som förändrar allt

Nya omvälvande tekniklösningar gör det möjligt att skapa produkter, tjänster och upplevelser som kunder och konsumenter kanske inte ens vet om att de vill ha, men som förändrar deras liv. Nya tekniklösningar kan minska klimatpåverkan och möjliggöra nya affärsmodeller som passar både kommande generationer och den äldre delen av befolkningen. I rapporten granskas viktig omvälvande teknik, som bland annat edgelösningar, förstärkta mänskliga förmågor, och mikrofluidik.

Mikrofluidik

Mikrofluidik är ett bra exempel. Det är ett område som innehåller biologi, tekniklösningar och AI, för att med hög precision manipulera vätskor på mikrometernivå. Bland användningsområden märks bland annat biomedicinsk forskning, läkemedelsutveckling, effektiv diagnostisering och livsmedelsproduktion.

En picoliter (biljondels liter) vätska är lika stor som en hundratusendels regndroppe. På HP Labs skapas lösningar för att hantera så små mängder vätskor, till exempel för att pumpa blodceller och räkna celltyper. Bland annat finns ett som team undersöker om det är möjligt att separera tumörceller från normala celler efter kemoterapi, för att kunna avgöra om cancer kommer tillbaka.

Förändra världen från påverkanspunkter

Sådana tekniklösningar förändrar världen. Ställen där det sker kallar vi för påverkanspunkter (impact points). De är ofta hemvist för användning av flera olika omvälvande tekniklösningar. Här är flera exempel på hur de förändrar världen:

  • Förändrar planeten med hållbara lösningar.
  • Förändrar städer för att klara av den snabba urbaniseringen.
  • Förändrar marknader. Växande städer av alla storlekar, nya demografiska förhållanden och nya preferenser bland konsumenter ger nya möjligheter.
  • Förändrar branscher. Megatrenderna påverkar många branscher, som detaljhandeln som går mot omnikanalmodeller, tillverkande industri som blir mer hållbar och utbildningsväsendet som anammar nya modeller baserade på tekniklösningar.
  • Förändrar företag med nya affärsmodeller, digitala plattformar och ekosystem. Det ställer krav på att företag kan förnya sig.
  • Förändrar arbetslivet, med mindre och delade arbetsplatser, personalstyrkor som spänner över flera generationer och innefattar olika behov och förväntningar, samt en önskan att jobba när som helst och var som helst. Digitala lösningar ger nya sätt att arbeta.
  • Förändrar livet i stort, avseende fysiska och mentala förmågor, personlig integritet och avsaknad av sådan, hur vi kommunicerar, vad vi äter, hur vi reser och hur våra hem ser ut.
  • Förändrar hälsan. En åldrande befolkning och ohälsosamma livsstilar ställer höga krav på sjukvården. Det behövs bättre och mer individanpassade metoder och en satsning på preventiva åtgärder.

Läs rapporten för mer information om hur ni lättare kan hantera förändringar genom att vara innovativ och anpassningsbar, och att skapa nya lösningar och upplevelser för en framtid som lär se annorlunda ut än den nutid vi lever i.

Läs Megatrends 2020 Refresh-rapporten: