Internet of Things kommer leda till att produktiviteten på arbetsplatsen ökar. Den största bromsklossen till att implementera IoT är interna affärsprocesser. Det visar en oberoende studie där 1200 IT-influencers från både stora och små företag i Europa har deltagit.

Antalet enheter som är förberedda för IoT förutspås uppgå till 55 miljarder år 2025, och det verkar nu som att företagen åtminstone urskiljer vilka möjligheter som finns för att koppla samman arbetsplatser. Att förstå att IoT kan påverka en organisation i hög grad i fråga om hur verksamheten bedrivs, samt gällande medarbetarna och organisationens anpassningsförmåga, är grundläggande för införandet.

Vår undersökning verkar stödja detta. Av de sex trender (Internet of Things, blockkedjor, edge computing, kognitiv databehandling, immersiva upplevelser samt kvantdatorteknik) som diskuteras är IoT den trend som IT-medarbetarna är mest positiva till. 80 % av deltagarna säger att de förväntar sig att IoT kommer att påverka arbetsplatsen under de närmaste fem åren. Även om kognitiv databehandling – eller åtminstone den bild man har av denna teknik – är en riktig ”snackis” just nu var det bara 70 % av deltagarna som svarade att de tror att tekniken kommer att ha påverkat arbetsplatsen inom fem år.

LÄS MER: Företagets personal är ett rörligt mål för visuella hackare

Det är inte fel att dra slutsatsen att majoriteten av organisationerna därför ser insamlandet, hanteringen och analysen av data som den största drivkraften för förändring. När enheter och sensorer ökar i ett IoT-nätverk ökar även behovet av kognitiv databehandling för att analysera och agera utifrån den data som genereras.

Olika drivkraft för förändring

Den region som är minst entusiastisk inför IoT är Frankrike. Där tror bara 38 % att tekniken kommer att ha påverkat utvecklingen avsevärt om fem år. Det är överraskande med tanke på att det var i Frankrike som två centrala uppkopplingstekniker för IoT såg dagens ljus – LoRa WAN (Grenoble) och SigFox (Toulouse).

Frankrike är en stor teknikaktör inom IoT, så kanske är imagen skiljd från verkligheten. Det är något som hamnar i strålkastarljuset när man granskar både företagsledarnas, IT-direktörernas och de strategiska IT-chefernas syn på tekniken. 55 % av VD:arna ansåg att tekniken kommer att påverka i stor omfattning, medan bara 35 % av IT-direktörerna och de strategiska IT-cheferna höll med. Detta är kanske på grund av deras kunskap om vilka utmaningar den praktiska implementeringen för med sig.

Vilka tekniktrender kommer att påverka arbetsplatsen mest under de närmaste fem åren?*
Internet of Things49%
Edge computing39%
Kognitiv databehandling35%
Blockkedjor29%
Immersiva upplevelser25%
Kvantdatorteknik23%

*Baserat på procentandelen yrkesverksamma som poängsatte var och en av dessa teknikers påverkan med 5 eller 6 poäng av 6 möjliga.

LÄS MER: Hur kan automatiska skydd rädda era företagsenheter

Kommer IoT att göra oss mer produktiva?

Den primära avsikten med IoT är förmodligen inte att öka produktiviteten, även om det är vad 47 % av deltagarna tror. Det är intressant eftersom produktiviteten, enligt en Gallupundersökning, inte har ökat på årtionden, trots alla nya tekniska innovationer. Men IoT kan dock ändra på den saken eftersom tekniken i grunden är inriktad på automatisering och på att förbättra beslutsfattandet. IoT kommer därför inte nödvändigtvis att göra individer mer produktiva, men däremot företagen.

Hur kommer IoT att påverka produktiviteten på arbetsplatsen?
Produktiviteten sjunker18%
Vet ej10%
Produktiviteten ökar47%
Ingen förändring26%

Vad bromsar tekniken? 

Enligt undersökningen är det en kombination av interna processer, den högsta ledningens implementeringsåtgärder samt de anställdas inställning som är en bromskloss för tekniken. Det ligger i linje med idén om att föråldrad teknik samt kostnaden och den förvirring som är förknippad med implementeringen är de faktorer som hindrar att den blir en del av verksamheten.

Interna affärsprocesser anges som centrala hinder av 25 % av deltagarna, och detta belyser problemen som finns med den digitala transformationen. Inte oväntat återspeglar ledningens attityder till teknikimplementering detta – 24 % angav det som skäl till att IoT hålls tillbaka. Om ledningen måste omforma hela företaget, slänga ut gammal IT-utrustning och implementera nya processer står man inför ett både kostsamt och svårt projekt.

Vilken faktor kommer mest sannolikt att hindra IoT från att bli en del av arbetsplatsen?
Den högsta ledningens agerande i fråga om implementeringen24%
De anställdas uppträdande gentemot förändringen23%
Interna affärsprocesser25%
Bristande förståelse för tekniken14%
Vet ej15%

Vilka slutsatser kan vi dra? 

Ett problem kring IoT är hur tekniken uppfattas. Mottagandet är blandat, vilket dels beror på konsumenternas attityd och dels på kunskapsbrister.

– Problemet med IoT är att alla vill gå så lågt som möjligt, säger Howard Roberts, tekniker på HP.

– Fabriker pumpar ut allt fler teknologier med lågkvalitet, de är billiga och tillverkade utan säkerhet och dataintegritet i åtanke. Konsumenter bör skaffa sig kunskap om riskerna och hålla sig till varumärken som är kända för att erbjuda pålitlig service och support.

LÄS MER: Testa om din nuvarande säkerhetslösning skyddar dig och ditt företag

Roberts oroar sig för säkerhet och integritet, och han identifierar ett behov av standarder. Ändå kan ingen påstå att IoT ökar långsamt, särskilt inte inom branscher som logistik och försörjningsindustrin. Detta är ingen framtidsteknik. Tekniken finns redan i dag och den kan förbättra produkters prestanda samt ge företag åtkomst till prediktivt underhåll, förbättrad effektivitet och information om kunderna.

Om organisationer förstår den data som enheter anslutna till IoT genererar, kan de förstå på vilket sätt dessa enheter används samt i vilken miljö de arbetar. Det resulterar i värdefulla insikter om hur de kan fungera på ett bättre och smartare sätt. IoT går mot en ljus framtid.

Om undersökningen

Detta forskningsprojekt har genomförts av Spiceworks för HP:s räkning. Bland de 1 200 deltagarna återfinns allt från helpdeskmedarbetare till VD:ar på företag som varierar i storlek mellan mindre än 50 anställda till mer än 5 000 anställda, i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, de nordiska länderna och Beneluxländerna.